Nieuws

Blijf op de hoogte!

Dinsdag 16 januari 2024

Terugblik naar de informatiebijeenkomst

Woensdag 10 januari 2024 vond in het Huis van de gemeente Wijchen de informatiebijeenkomst van nieuwbouwplan Wijchen-West plaats. Het inloopmoment is goed bezocht. De bezoekers konden er op informatiepanelen beelden van het ontwerpbestemmingsplan en het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) bekijken. Ook konden zij vragen stellen aan de gemeente en/of de marktpartijen. Bekijk de informatiepanelen via de onderstaande button. Het bestemmingsplan ligt tot en met 31 januari a.s. ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de informatiepanelen

Donderdag 21 december 2023

Ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd

Er is nieuws over nieuwbouwplan Wijchen-West: het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd! In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied gebruikt en/of bebouwd mag worden. In zowel de Wegwijs als het Gemeenteblad is op 20 december 2023 bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat. Vanaf 21 december 2023 is het plan zes weken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze zes weken kunt u uw zienswijze indienen. Op basis van de zienswijzen kan de gemeenteraad besluiten om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen.

Informatiebijeenkomst - inloopmoment
Om omwonenden, betrokkenen en belangstellenden te informeren organiseren wij op woensdag 10 januari 2024 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, die in de vorm van een inloopmoment plaatsvindt, laten wij u het ontwerpbestemmingsplan en het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) zien. Ook heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Er is tijdens de informatiebijeenkomst nog geen informatie beschikbaar over de verkoop of verhuur van de woningen en appartementen. U bent tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom in het Huis van de gemeente Wijchen, Kasteellaan 27 in Wijchen.

Denk mee over de nieuwe straatnamen
Vindt u het leuk om straks een door u bedachte naam terug te zien op een straatnaambordje in de nieuwe wijken van Wijchen-West? Voor de wijken Groene Geest en De Vormers zijn wij op zoek naar straatnamen. Eén van deze wijken krijgt straatnamen met het thema ‘Wijchense helden’. Kent u een Wijchense ‘held’ die een eigen straat verdient? Denk dan met ons mee. Ook zijn wij op zoek naar een tweede thema voor de straatnamen. Ook die suggesties zijn van harte welkom!

• Een straatnaam moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het geval van Wijchense helden gelden extra voorwaarden. De voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Wijchen. Het is verder van belang om uw inzending te motiveren. Waarom is de voorgestelde persoon volgens u een Wijchense held of bekende Wijchenaar?
• Als u een voorstel voor een thema voor straatnamen heeft, zijn wij benieuwd naar uw onderbouwing. Waarom kiest u voor dat thema en waardoor past het bij nieuwbouwplan Wijchen-West?

U kunt uw inzending tot zondag 21 januari 2024 mailen naar geo@drutenwijchen.nl of per post versturen aan Gemeente Wijchen, team Geo-informatie, Kasteellaan 27,6602 DB Wijchen. Wij zien uit naar uw suggesties!

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Vrijdag 10 november 2023

Raadsleden akkoord met VOSP!

Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) voor nieuwbouwproject Wijchen-West is op 26 oktober 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad gaf daarbij het college van burgemeester en wethouders een aantal aandachtspunten mee:
- Zo wil de gemeenteraad graag een duidelijker beeld krijgen van de invulling van het plan.
- Verder heeft de raad aangegeven voor dit plan akkoord te gaan met bouwhoogte van de appartementengebouwen.
- De raad heeft het college gevraagd om te kijken naar de plaats van het appartementengebouw vlakbij de Randweg Noord.
- Er is gevraagd om goed te kijken naar de verkeersveiligheid binnen en buiten het plan.
- Ook is meegegeven zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen.
Wilt u meer weten over het raadsbesluit? Op de website van de gemeente Wijchen vindt u onder agendapunt 9.1 alle documenten over het besluit en kunt u de opname van de raadsvergadering terugkijken. Klik hiervoor op de onderstaande button.

Lees meer over het raadsbesluit

Donderdag 28 september 2023

VOSP goedgekeurd

Op dinsdag 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) goedgekeurd. In het VOSP zijn de hoofdstructuur en de woonvelden van nieuwbouwplan Wijchen-West vastgelegd, het is daardoor richtinggevend voor de latere uitvoering in deelplannen. In het plan is globaal te zien welke ruimte openbaar wordt (zoals wegen, groenvoorzieningen en watergangen) en welke ruimte woongebied wordt.
Het definitieve ontwerp kan er straks qua indeling van de openbare ruimte en de ingetekende woningen nog iets anders uitzien, maar de verdeling tussen de hoofdstructuur en de woonvelden blijft hetzelfde.

Lees meer over het VOSP

Donderdag 20 juli 2023

Nieuwbouwplan Wijchen-West wordt steeds duidelijker

Deze week zetten de gemeente en de marktpartijen hun handtekening onder de anterieure overeenkomst voor nieuwbouwwijk Wijchen-West. Hierin staan de afspraken tussen de marktpartijen en de gemeente over de ontwikkeling van Wijchen-West. Daarmee is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit nieuwbouwplan.

Veelzijdige woonwijk
Wijchen-West wordt een veelzijdige en aantrekkelijke woonwijk. Een wijk voor iedereen. De ongeveer 1.300 huizen en appartementen worden gebouwd voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een derde deel hiervan komt in het sociale huur- en koopsegment. Ruim de helft van de woningen wordt goedkoper dan de gemiddelde marktprijs. Het plangebied bestaat uit verschillende woonvelden, die in fases worden ontwikkeld. We zijn weer een belangrijke stap verder in de voorbereiding hiervan. We verwachten rond de jaarwisseling de eerste schop in de grond te zetten, zodat deze voorbereidingen ook zichtbaar worden. De vaart blijft er dus goed in. Maar kwaliteit staat steeds voorop, want ook over 25 jaar moet Wijchen-West nog steeds een fijne Wijchense woonwijk zijn!”, vertelt wethouder Geert Gerrits.

In de overeenkomst staan afspraken over de verdeling van de verschillende typen woningen, de verkeerskundige ontsluiting en verbindingen tussen beide plandelen. Ook hebben de marktpartijen met de gemeente afspraken gemaakt over natuurcompensatie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de te ontwikkelen woningen.

Afbeelding: Harald van Rooijen (namens VOF Wychen-West), Jerom Coppus (namens Wijchen-West B.V.) Geert Gerrits (wethouder gemeente Wijchen), Piet Jansen (namens Jansen Bouwontwikkeling) en Cor Pijnenburg (namens Wijchen-West B.V.) ondertekenen de anterieure overeenkomst voor de nieuwbouwplannen in Wijchen-West

Lees het volledige persbericht

Donderdag 23 maart 2023

Mogelijk onbemand pakketpunt in Wijchen-West

Medio maart jl. stelde Raadslid Joost Kersten namens Kernachtig Wijchen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden voor een onbemand pakketpunt in Wijchen-West. De gemeente Utrecht startte eerder een proef met duurzame pakketpunten zonder personeel, waar bewoners gratis hun postpakketten ophalen of versturen. Een koerier komt één keer per dag langs met een elektrische bus om pakketten te bezorgen en op te halen. Op deze manier rijdt er minder verkeer in de wijk en dat is duurzaam en veilig.
Het college wil een duurzame fijne woonwijk realiseren. Een onbemand pakketpunt kan daaraan bijdragen: minder gemotoriseerde voertuigbewegingen in de wijk dragen bij aan de verkeersveiligheid, minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit. Het faciliteren van een centraal pakketpunt kan, zeker in combinatie met andere voorzieningen als goede fietsroutes en mobiliteitshubs, bijdragen aan de bewustwording van en transitie naar meer milieu- en energievriendelijke leefstijlen.

Op de site van de gemeente Wijchen vindt u de vraag en het antwoord over het mogelijk onbemand pakketpunt in Wijchen-West.

Lees meer over het pakketpunt in Wijchen-West

Woensdag 8 maart 2023

Nieuwe basisschool in Wijchen-West

Wijchen is vanaf augustus 2023 een basisschool rijker. Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en Kinderopvang De Eerste Stap starten dan Leer Ontwikkel Centrum de Bonte Boomhut. Dit nieuwe leer en ontwikkelcentrum (LOC) krijgt een plek in het gebouw van Kindcentrum Westwijzer aan de Blauwe Hof 4006.

Dit betekent dat er vanaf augustus 4 groepen van Kindcentrum Westwijzer van locatie Blauwe Hof verhuizen naar hun locatie Kraaijenberg. Zo is er plek voor de kinderen van de Bonte Boomhut. “De start van de nieuwe basisschool op deze locatie is ook met het oog op de nieuwe wijken Groene Geest en De Vormers. Op termijn moet voor die wijken een nieuw schoolgebouw neergezet worden. En daar sorteren we nu al op voor door deze nieuwe school in deze buurt te huisvesten.” zo zegt wethouder Twan van Bronkhorst.

Er volgen de komende jaren nog verschillende stappen om uiteindelijk na 2028 LOC de Bonte Boomhut in een nieuw gebouw in de wijk Groene Geest te huisvesten. Een nieuwe school heeft 5 jaar de tijd om zich te bewijzen en moet dan minimaal 200 leerlingen halen. Die passen niet in het gebouw Blauwe Hof 4006. In de voorlopige plannen die we samen met de betrokken partijen ontwikkelen, heeft ook het schoolgebouw van Westwijzer in Kraaijenberg een rol. Als de nieuwbouw voor MFA Westwijzer in de Blauwe Hof klaar is, dan kan de Bonte Boomhut in de locatie Kraaijenberg een tussenstap maken.

woensdag 15 februari 2023

Afspraken over woningen in nieuwe wijk Wijchen-West

In de nieuwe woonwijk Wijchen-West komen 1.300 woningen. Ruim de helft hiervan krijgt een verkoopprijs lager dan de gemiddelde woningprijs. Ongeveer een derde bestaat uit appartementen. Daarnaast krijgen geïnteresseerden de kans om binnen vijf deelgebieden zélf hun woning te realiseren. In het noordelijk deel van de nieuwe wijk komt een basisschool. Dit heeft gemeente Wijchen afgesproken met de marktpartijen waarmee zij samen de nieuwbouwwijk ontwikkelt.

Deze en andere afspraken over de verdere uitwerking van de plannen zijn woensdag 15 februari ondertekend door wethouder Geert Gerrits en de vertegenwoordigers van de marktpartijen. “Ik ben blij met de duidelijke afspraken die we gemaakt hebben. Deze vormen een stevige basis om de plannen concreet te maken. Onze pijlen zijn erop gericht om in 2024 te starten met de bouw van de eerste woningen”, aldus wethouder Gerrits.

Afbeelding: Stefan van Duijnhoven (Van de Klok), Geert Gerrits (wethouder gemeente Wijchen), Michiel Dankers (N.V. Niba Beheer) en Piet Jansen (Jansen Bouwontwikkeling) ondertekenen de overeenkomst op hoofdlijnen voor de nieuwbouwplannen in Wijchen-West.

Download het volledige persbericht

Dinsdag 7 februari 2023

Terugblik derde participatiebijeenkomst

Op dinsdag 31 januari jongstleden kwam de participatiegroep Wijchen-West voor de derde en laatste keer bij elkaar. In de bijeenkomsten van mei en juli 2022 heeft de groep ideeën en aandachtspunten voor de nieuwbouwwijk Wijchen-West meegegeven. Daarna heeft stedenbouwkundig adviesbureau Buro Waalbrug de schetsen verder invulling gegeven. Dat deed zij op basis van het gemeentelijk beleid, de keukentafelgesprekken met onder andere direct omwonenden, door de participatiegroep geleverde inbreng en de resultaten van verschillende onderzoeken.
Tijdens de derde participatiebijeenkomst liet Buro Waalbrug zien, wat er met de opgehaalde informatie gedaan is. Ook was er een verkeerskundige van adviesbureau Goudappel aanwezig om uit te leggen welke onderzoeken zijn uitgevoerd en welke keuzes gemaakt zijn over de ontsluiting van de nieuwe wijk. Wethouder Geert Gerrits was ook aanwezig om de participatiegroep te bedanken voor hun inbreng.
Het stedenbouwkundig plan is en blijft een plan op hoofdlijnen. Het vormt de basis voor het bestemmingsplan waar wij dit jaar mee aan de slag gaan. Hierover volgt later meer informatie.

Het verslag van de derde participatiebijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

Download het verslag

Donderdag 15 december 2022

€5,9 miljoen extra subsidie nieuwbouw Wijchen-West

De gemeente Wijchen ontvangt €5,9 miljoen extra subsidie van de Rijksoverheid en de provincie Gelderland voor het nieuwbouwproject Wijchen-West. Dit bedrag komt bovenop de €4,5 miljoen die vorige maand is toegezegd voor het regionale fietsnetwerk door de nieuwbouwwijk. Wethouder wonen en ruimtelijke ordening Geert Gerrits: “Fantastisch dat we nu ruim €10 miljoen aan subsidies kunnen inzetten voor onze nieuwe wijk. Die eerste schop in de grond komt hiermee een grote stap dichterbij!”

Lees verder in het volledige persbericht >>

Download het persbericht

Donderdag 17 november 2022

€4,5 miljoen voor bereikbaarheid nieuwbouw Wijchen-West

De gemeente Wijchen ontvangt €4,5 miljoen van de Rijksoverheid voor het nieuwbouwproject Wijchen-West. Wethouder wonen en ruimtelijke ordening Geert Gerrits: “We zijn erg blij met deze bijdrage. Dit helpt enorm om Wijchen-West goed aan te sluiten op het regionale netwerk.”
Met dit geld gaat de gemeente fietspaden aanleggen, inclusief een tunnel onder het spoor voor fietsers en voetgangers. Zo wordt het regionale fietsnetwerk versterkt met twee doorgaande fietsverbindingen. “Als gemeente stimuleren wij natuurlijk dat mensen meer op de fiets stappen en minder de auto pakken. Dat is goed voor je gezondheid en het klimaat. Met deze fietsverbindingen versterken we de bereikbaarheid van Wijchen. Tegelijk verlichten we de autodrukte in de gemeente en op termijn, als de snelfietsverbinding wordt doorgetrokken naar Oss-Den Bosch, wellicht ook op de A50”, aldus wethouder Gerrits.

Lees meer in het volledige persbericht >>

Download het persbericht

Vrijdag 4 november 2022

Nieuws over het participatietraject

In de nieuwsbrief van 18 juli 2022 informeerden wij u over de ideeën die via de online ideeënbus verzameld zijn en over de eerste twee bijeenkomsten met de participatiegroep. In de laatste sessie van de participatiegroep, op dinsdag 5 juli, ontstond het plan om keukentafelgesprekken met direct omwonenden van het gebied te plannen. Deze keukentafelgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Ook vinden er op dit moment nog allerlei onderzoeken plaats (onder andere over het verkeer).
Wij verwachten het participatietraject voor de gebiedsvisie in januari af te kunnen ronden met een derde bijeenkomst van de participatiegroep. Stedenbouwkundig adviesbureau Buro Waalbrug laat dan zien wat er is gedaan met alle opgehaalde informatie en resultaten van onderzoeken. Het stedenbouwkundig plan is basis voor het bestemmingsplan. Wij houden u hierover via de nieuwsbrieven op de hoogte.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Woensdag 28 september 2022

Onthulling bouwbord met kindertekeningen

Op woensdag 28 september onthulden burgemeester Marijke van Beek en wethouder Geert Gerrits een bouwbord met kindertekeningen. Dat deden zij samen met kinderen die in het voorjaar hun ideale toekomstige wijk tekenden. Het bord staat op het terrein waar de nieuwbouwwijk Wijchen-West wordt gerealiseerd.

Tijdens de kinderburgemeesters-bijeenkomst op maandag 11 april gingen 45 kinderen van basisschool De Buizerd, Wingerd en De Trinoom aan de slag met het tekenen van hun ideale wijk. Zij hadden veel creatieve en originele ideeën. Deze bijeenkomst maakte onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten om input op te halen voor de toekomstvisie van Wijchen; het Strategisch Kompas Wijchen2035. De gemeenteraad neemt op donderdag 20 oktober een besluit over deze toekomstvisie. Meer informatie hierover vindt u op www.wijchen.nl/2035.
De tekeningen worden ook meegenomen in het participatieproces van de nieuwbouwwijk Wijchen-West. Samen met een online ideeënbus en bijeenkomsten van de participatiegroep haalt de gemeente wensen en ideeën op voor de nieuw te bouwen wijk. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan.

Burgemeester Marijke Van Beek en wethouder Geert Gerrits bedankten de kinderen voor hun betrokkenheid en creatieve bijdrage. Het gaat immers over hún toekomstige wijk!

Donderdag 14 juli 2022

Terugblik tweede participatiebijeenkomst

Op dinsdag 5 juli kwamen wij voor de tweede keer bij elkaar met de participatiegroep voor Wijchen-West. Stedenbouwkundig adviesbureau Buro Waalbrug presenteerde de eerste schetsen voor het stedenbouwkundig plan. Waar komt water en groen? Hoe zit het met de verkeersontsluiting? En hoe zijn de aandachtspunten uit de eerste bijeenkomst verwerkt in de plannen? De aanwezigen kregen de gelegenheid om op de eerste schetsen te reageren. En er zijn afspraken gemaakt over het vervolg.

Download hieronder het verslag van de tweede participatiebijeenkomst.

Download het verslag

donderdag 2 juni 2022

Terugblik eerste participatiebijeenkomst

Op dinsdag 24 mei jl. vond de eerste bijeenkomst van de participatiegroep voor Wijchen-West plaats. In totaal 19 deelnemers gingen onder begeleiding van stedenbouwkundig adviesbureau Buro Waalbrug samen aan de slag.

Na een korte inleiding en toelichting op het proces gingen bewoners van het gebied en potentiële bewoners van het gebied in drie werksessies aan de slag werk met drie thema’s: wonen, openbare ruimte en parkeren en water en groen.
Bij het thema wonen werd de participatiegroep gevraagd om voorkeuren voor soorten woningen op een grote plattegrond van het plangebied op te plakken. Hierdoor gingen de deelnemers onder leiding van stedenbouwkundige Wil Haens in gesprek over laagbouw en hoogbouw, traditionele bouw en experimentele bouw en landelijke en moderne bouw.
Aan een tweede tafel ging de groep aan de slag met keuzes maken op gebied van openbare ruimte en parkeren. Op post-its mochten de deelnemers hun voorkeuren aangeven die ze daarna mochten toelichten aan de groep. Samen met landschapsontwerper Jasper Klaassen werden onderwerpen zoals centraal parkeren of parkeren voor de deur, de inrichting van de openbare ruimte en fietsroutes in de groep besproken.
Zelf tekenen en ontwerpen stond centraal bij het thema water en groen. Onder leiding van landschapsontwerper Angéla Hinz werden de bestaande waarden en potenties van het gebied duidelijk. De sessie leidde tot een aantal nieuwe inzichten en diverse aanbevelingen.
Na de drie sessies was er een terugkoppeling vanuit de drie groepen en ruimte voor vragen en discussie. Procesbegeleider Suzanne Swart zorgde ervoor dat iedereen de input kon geven en dat alles aan de orde kwam wat nodig was.

Hoe nu verder?
Alle input die uit de werksessies en discussie is gekomen wordt gebruikt bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor Wijchen-West. Tijdens de tweede bijeenkomst van de participatiegroep, op dinsdag 5 juli 2022, worden deze resultaten teruggekoppeld en wordt het eerste stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen gepresenteerd.

Download hieronder het verslag van eerste participatiebijeenkomst voor Wijchen-West

Download het verslag

Donderdag 19 mei 2022

Waardevolle ideeën via online ideeënbus

Om Wijchenaren en andere geïnteresseerden mee te laten denken over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wijchen-West heeft u de afgelopen weken ideeën kunnen aanleveren via de online ideeënbus. Het resultaat: 28 waardevolle ideeën! Van houten huizen tot speeltuinen en aandacht voor bereikbaarheid en groen. Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om mee te denken over de invulling van de nieuwbouwwijk.

In de eerste bijeenkomst van de participatiegroep, op dinsdag 24 mei, bespreken wij de ingebrachte ideeën. De participatiegroep denkt op twee momenten mee over de totstandkoming van een stedenbouwkundig plan voor Wijchen-West. Van de participatiegroep bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Deze maken onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan waar de gemeenteraad uiteindelijk een besluit over neemt.

Dinsdag 12 april 2022

Wijchen2035: Kinderburgemeesters-bijeenkomst

Op maandag 11 april was de kinderburgemeestersbijeenkomst. Burgemeester Marijke van Beek verwelkomde 45 leerlingen van basisschool De Buizerd, De Wingerd en De Trinoom in het Kasteel van Wijchen. De kinderen stelden vragen aan de burgemeester en tekenden daarna hun ideale wijk. Er waren veel creatieve en originele ideeën. Hierbij een selectie:

- Een weg die automatisch (elektrische) auto’s oplaadt als je erover heen rijdt.
- Bubbelhuizen: huizen die je makkelijk kunt meenemen als je de plek waar je woont niet meer leuk vindt.
- Een schoner en groener Wijchen; meer prullenbakken en ruimte voor bomen.
- Meer sportvelden en speeltuinen met toestellen voor kinderen van alle leeftijden.

De tekeningen van de ideale wijken worden door de gemeente Wijchen gebruikt voor het eindverslag van Wijchen2035. En er worden ook tekeningen gebruikt voor de bouwdoeken of - bouwborden bij de nieuwe wijk Wijchen-West. Bekijk de onderstaande tekeningen.

Vrijdag 11 maart 2022

Onderzoeken in het gebied

Dit jaar vinden er allerlei onderzoeken op de locatie van de nieuwbouw in Wijchen-West plaats. U kunt hiervoor af en toe mensen zien werken in het gebied. Soms zijn zij ook ’s nachts aanwezig, bijvoorbeeld voor onderzoek naar uilen en vleermuizen. Hier vindt u een overzicht van alle lopende en geplande onderzoeken:
Week 8 - Steenuil
Week 10 - Jaarronde nesten (vogels, eekhoorn)
Week 11 - Grote vos
Week 12 - Bever
Week 13 - Steenuil
Week 14 - Broedvogels en amfibieën
Week 16 - Archeologie en explosieven, Steenuil
Week 17 - Broedvogels en amfibieën
Week 18 - Archeologie en explosieven, Broedvogels en amfibieën
Week 19 - Archeologie en explosieven
Week 20 - Dassen en marters
Week 21 - Vleermuis
Week 22 - Dassen en marters
Week 23- Vegetatie, Vleermuis, Iepenpage (vlinder, o.a. met verrekijker/telescoop bij woningen Groenestraat)
Week 24 - Boomvalk eekhoornnest, Dassen en marters, Vleermuis
Week 26 - Dassen en marters, Vleermuis
Week 33 - Vleermuis
Week 36 - Vleermuis
Week 42 - Veldwerkzaamheden voor wateronderzoek (vanaf 17/10/2022)

Wij passen dit overzicht aan als de planning wijzigt of als er meer onderzoeken ingepland zijn.

Donderdag 10 februari 2022

Nieuwe wijknamen onthuld

De nieuwe wijk 'Wijchen-West' bestaat uit twee delen: een stuk ten noorden, en een stuk ten zuiden van het spoor. Het noordelijk deel krijgt de naam ‘De Groene Geest’. Het zuidelijk deel gaat ‘De Vormers’ heten. Deze namen zijn ingediend door inwoners van de gemeente Wijchen. Wethouder Geert Gerrits onthulde op donderdag 10 februari 2022 de namen en bedankte de inzenders voor hun betrokkenheid en creativiteit.

Ingediend door inwoners
Vanouds krijgen nieuwe wijken in Wijchen namen die verwijzen naar historische veldnamen. Gemeente Wijchen riep in december 2021 haar inwoners op om met suggesties te komen. In totaal hebben 19 inwoners 56 verschillende wijknamen ingediend.

De Groene Geest
De Groene Geest is een oude straat- en gebiedsnaam in Wijchen. Waarschijnlijk is deze naam afgeleid van geestgronden. Geestgrond is een cultuurgrond die bestaat uit duinzand dat vermengd is met klei en/of veen dat van elders is aangevoerd. Deze grondsoort komt in Nederland daardoor vooral langs de kust voor. Ook Wijchen heeft echter haar duinen, maar dan in de vorm van stuif- en rivierduinen.

De Vormers
Het monumentale boerderijencomplex De Vormer is in Wijchen een begrip. En de Vormerse Plas ligt midden in dit deel van de nieuwbouwwijk. Deze naam is in diverse varianten door verschillende inzenders genoemd als wijknaam.

Foto: Dion van Alem, RN7

Dinsdag 9 november 2021

Raad akkoord en aanbesteding gestart

De gemeenteraad is akkoord met de plannen voor 1.300 woningen in Wijchen-West. Wij zijn gestart met de selectie van een stedenbouwkundig bureau voor de verdere uitwerking van de plannen.

Maandag 4 oktober 2021

Extra woningen in Wijchen-West

De burgemeester en wethouders van Wijchen zien ruimte om 650 extra woningen te bouwen. Momenteel is Wijchen-West opgenomen als versnellingslocatie in de Woondeal tussen de Rijksoverheid, provincie en gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Eerder was al zeker dat Wijchen-Zuid 650 nieuwe woningen zou krijgen. Wanneer wij 650 extra woningen kunnen bijbouwen, komen er in totaal dus 1.300 nieuwe woningen. In de eerder gemaakte gebiedsvisie was 1.300 nieuwe woningen het plan. Met deze hoeveelheid kunnen wij het nieuwbouwplan Wijchen-West dus helemaal uitvoeren. Op 21 oktober beslist de gemeenteraad over het plan voor de extra woningen.

Woensdag 16 juni 2021

Ondertekening intentieverklaring

De Gemeente Wijchen, VOF Wychen West, Jansen Bouwontwikkeling BV en NV Niba ontwikkelen samen Wijchen-West. Op woensdag 16 juni, werd dit met het tekenen van een intentieovereenkomst officieel afgesproken.

Donderdag 27 mei 2021

Raadsbesluit gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft op 27 mei ingestemd met de gebiedsvisie voor de toekomstige woonwijk. Dit betekent dat we door mogen naar de volgende projectfase. De gemeente en marktpartijen werken samen aan de plannen de komende jaren. Ook gaan we aan de slag met een stedenbouwkundig plan en allerlei technische, financiële en planologische onderzoeken.

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen-West B.V.
VOF Wychen-West